Ochrana
osobných údajov

Informovanie

dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prevádzkovateľ:

EURO INVEST spol. s r.o.

Adresa prevádzkovateľa:

Tomášikova 50/E 831 04 Bratislava

IČO prevádzkovateľa:

31359426

Spracúvané osobné údaje:

meno a priezvisko, e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov:

osobitná kategória osobných údaj sa nespracúva

Účel spracúvania:

zasielanie marketingových správ

Kategórie dotknutých osôb:

fyzické osoby, ktoré vyplnili dotazník na webovej stránke: www.oliviaresidence.sk

Právny základ spracúvania:

čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – súhlas dotknutej osoby

Doba spracovania:

3 roky

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám:

zákonom oprávnené subjekty dpMarketingGroup, s. r. o., Námestie sv. Egídia 55, 058 01 Poprad, IČO:52526071

Cezhraničný prenos a automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

neuskutočňuje sa

Práva dotknutej osoby:

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Get the latest information about the Olivia Residence Project delivered to your inbox.

By clicking submit, you consent to the conditions ofpersonal data processing.

© 2024 Olivia Residence. All rights reserved.

Personal data protection

Branding and Webdesign by

|

Developed by